بازیابی فایل

بازیابی فایل

کاربران گرامی می توانند با استفاده ازسرویس های بازیابی اطلاعات این مرکز انواع مختلف فایل ها را ازهرگونه ذخیره ساز، بازیابی کنند.

 

بازیابی طلایی ژرف قبل ازانجام هرگونه بازیابی اطلاعات، پس ازبررسی قطعه ارسالی شما، لیستی ازفایل های قابل بازیابی را بوسیله گزارشی اعلام کرده تا کاربران گرامی بتوانند به راحتی وبا توجه به اطلاعات دریافتی ازطرف شرکت، نظرخود را جهت بازیافتی فایل هایشان به شرکت اعلام کنند.

توانایی ها در امر بازیابی فایل

سرویس های ارائه شده توسط بازیابی طلایی ژرف، راه حل های مختلفی را جهت بازیابی انواع فایل ها دراختیار مشتریان قرارمی دهد، شما کاربر گرامی می توانید با اتکا به این سرویس ها فایل های خود از:

هرنوع سیستم عامل Windows ,Linux ,Mac,…))

هرنوع کامپیوتر (Desktop ,Laptop ,Server)

هرنسل ازدرایوها ( ازمدل های قدیمی گرفته تا جدیدترین مدل ها)

تمامی وضعیت هایی که باعث ازدست رفتن اطلاعات شده ( ازساده ترین دلایل گرفته تا دشوارترین آنها، ازایرادهای فیزیکی قطعه تا حملات ویروس ها ویا پاک شدن اتفاقی فایلها) بازیابی نمایند.

انواع فایل های قابل بازیابی

چه اطلاعات ازدست رفته، فایل های اسناد ومدارک document))   چه فایل های پرزنت باشد چه فایل های database)) باشد یا فایل های گرافیکی ویا عکس یا فایل های صوتی ویا هرنوع فایل های دیگری بازیابی طلایی ژرف توانایی بازگرداندن آنها را دارد.

به یاد داشته باشید که اطلاعات دررابطه با محل دقیق قرارگیری فایل ها، امکان بازیابی را بالا ترخواهد برد.